تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توانامروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گر

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توانفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: جمع بندی، نتيجهگيري و پيشنهادها
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
چکیده
2max)، آستانه تهویه ای (VT)، نقطه جبران تنفسی (RCP)، مدت زمان اجرای دو 3000 متر در دختران بسکتبالیست تاثیر دارد.همچنین، یافته ها نشان داد که بر خلاف تمرینات تداومی متوسط، تمرینات تناوبی شدید بر میزان اوج توان تولیدی (PPO) و میانگین توان تولیدی (MPO) دختران بسکتبالیست تاثیر دارد.
واژگان کلیدی:تمرینات تناوبی شدید، تمرینات تداومی متوسط، توان هوازی، توان بی هوازی.
کلیات پژوهش
مقدمه
. اين فصل به عنوان يكي از مهمترين فصلهاي اين پايان نامه با تشریح بیان مساله و ذکر فوائد آنی، آتی و لزوم انجام پژوهش در قسمت اهميت و ضرورت پژوهش، آگاهی لازم را برای سایر پژوهشگران و علاقمندان جهت درک اهداف کلی و ویژه، فراهم می نماید. در ادامه این فصل به معرفی متغیرهای پژوهش پرداخته و در پایان با بیان تعاريف متغیرها بصورت مفهومی (نظری) و عملیاتی این فصل خاتمه می یابد.
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
  • از لحاظ نظري موجب افزايش دامنه علم در اين حيطه خواهد شد.
  • از لحاظ كاربردي در صورت وجود تفاوت های معنادار، محققان و پژوهشگران ورزشی میتوانند با انجام تحقیقات لازم در این زمینه و به ویژه در مورد زنان ورزشکار به روشن شدن بخشي از مكانيزمهاي تاثير اينگونه تمرينات از نظر جنبههاي عصبي و عضلاني کمک نمایند.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
اهداف ویژه:
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل:تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط.
متغیر وابسته:توان هوازی و بیهوازی شامل آیتم های حداکثر اکسیژنمصرفی (VO2max)، آستانۀتهویهای (VT) و نقطۀجبرانتنفسی (RCP)،دو 3000 متر، اوجتوانتولیدی (PPO) ومیانگینتوانتولیدی(MPO).
متغیر کنترل: جنسیت و نوع ورزش (دختران بسکتبالیست).
متغیرهای مداخله گر: هوش، استعداد، توانایی و چابکی، سبک زندگی و غیره.
سوال های پژوهش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر تمرینات تناوبی شدید


تداومی متوسط بر توان


دانلود پایان نامه


word


تحقیق درباره رشته كوه

گزارش کارآموزی تاسیسات

سنگ های قیمتی

تحقیق اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

تحقیق درمورد اشعه كاتدي و نظريه اتمي

بررسی ارتباط خصوصیات سیستم ریشه ای و فیزیولوژیک

اقدام پژوهی چهارم ابتدایی، رعایت انضباط در کلاس

اثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر

مقاله نظام آموزشی فرانسه

Production Operation

مواد غذایی و ایمنی بسته بندی های نانویی

تحقیق درباره روش های جدید تدریس